H𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚́𝐨 𝐥𝐚̆́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐙𝐊𝟗𝟎𝟏.

Dưới đây là 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚́𝐨 𝐥𝐚̆́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐙𝐊𝟗𝟎𝟏.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *